Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

Aj vy ste nedávno nastúpili do zamestnania a váš budúci zamestnávateľ pred vás predložil zmluvu o hmotnej zodpovednosti? A vy ste nevedeli, či podpísať alebo nie, pretože u každého jedného pracujúceho a je jedno kde, vzbudzuje spojenie hmotná zodpovednosť rešpekt ale aj obavy. Pertože okrem dobre vykonanej práci musíme dávať pozor na zvýšenú opatrnosť na veci, ktoré nám boli k vykonávaniu práce zverené. A pochopiteľne máme teda za ne určitú zodpovednosť. Pretože zamestnávateľovi zodpovedáte za škodu, ktorú ste mu spôsobili porušením povinností pri plnení pracovných úloh, ale zamestnávateľ vám to musí dokázať.

S touto dohodou o hmotnej zodpovednosti sa v dnešnej dobe stretávame dosť často. A využíva ju pre svoj prospech a na ochranu svojho firemného majetku čoraz viacero zamestnávateľov. A je jedno, či ide o prácu na plný úväzok alebo brigádu, o prácu pre fyzickú či právnickú osobu. Niektorí budúci zamestnanci ani nevedia, že ju upravuje Zákonník práce a niektoré profesie sa naozaj bez nej nezaobídu. Ak zamestnanec rozhodne túto dohodu nepodpísať má zamestnávateľ právo na prepustenie takéhoto zamestnanca pre zjavné nesplnenie predpokladov na vykonávanie svojej práce. Táto dohoda sa uzatvára iba v písomnej forme a musia byť v nej jasne definované položky za ktoré bude zamestnanec pri výkone svojho povolania zodpovedný, inak by sa mohlo stať, že zmluva bude neplatná. Všeobecne sa jedná o služobný automobil, notebook, mobilný telefón, hotovosť, tovar, zásoby atď. Aj zamestnávateľ má však určitú povinnosť a to takú, že musí vytvoriť pre svojho zamestnanca vhodné podmienky, aby mohol bezpečne narábať so vereným majetkom spoločnosti. Zvyčajne ak zamestnanec nechce niesť plnú zodpovednosť za vzniknuté škody, musí preukázať svoju nevinu. Jednoducho ak zamestnanec nechce uhradiť škodu, lebo si je vedomý svojej neviny, musí jasne preukázať, že škoda nastala bez jeho zavinenia.

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články